top of page

Privacy

INFORMATIE voor de verwerking van persoonsgegevens

overeenkomstig  Decreto n.101 / 18  van 10 augustus 2018

Het merk GARDONI besteedt veel aandacht aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij u hierbij informeren over de manieren waarop wij uw Persoonsgegevens (hierna gezamenlijk de "Gegevens") zullen verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming.

Deze informatie is van toepassing op de website https: //www.gardoniart.com/  en regelt de verwerking van uw gegevens wanneer u de website bezoekt, wanneer u de procedure voltooit registratie en voor de online aankoop van producten, evenals bij het invullen van het formulier voor het aanvragen van informatie over de activiteiten van GARDONI.

Welke persoonlijke gegevens  zullen we gebruiken?

Navigatiegegevens

U heeft toegang tot de website zonder dat u om persoonsgegevens wordt gevraagd. De computersystemen die worden gebruikt om de website te beheren, verwerven echter tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde geïnteresseerde partijen, maar die door hun aard, door middel van verwerking of associaties, de identificatie van degenen die op de website surfen mogelijk zouden kunnen maken.

Deze categorie omvat bijvoorbeeld de IP-adressen van de computers die verbinding maken met de website, de URL van de gevraagde bronnen en het tijdstip van de aanvraag. Deze gegevens worden anoniem gebruikt voor statistische doeleinden  in verband met het gebruik van de website en om de goede werking ervan te controleren en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd.

Met betrekking tot dergelijke gegevens is de verwerking van direct identificeerbare informatie niet voorzien. Meer bepaald kunnen we verzamelen:

 • Navigatiegegevens

 • IP adres.

Gegevens verstrekt door de gebruiker

Om u te registreren op de website, om online te kopen en om informatie over ons bedrijf op te vragen, moeten we de gevraagde gegevens in de relevante formulieren verwerken. Als u de met een asterisk gemarkeerde gegevens niet verstrekt, is het voor  onmogelijk om het registratie- en online aankoopproces te voltooien. Meer bepaald kunnen we verzamelen:

 • voor- en achternaam, adres, e-mail, telefoonnummer, btw-nummer,

 • de optionele informatie die wordt gevraagd via de registratie- en productaankoopformulieren.

Koekjes

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de door de gebruiker bezochte websites gewoonlijk naar de browser van de gebruiker sturen, waar ze worden opgeslagen voordat ze bij het volgende bezoek van de gebruiker opnieuw naar dezelfde sites worden verzonden. Cookies vervullen meerdere functies: cookies stellen de gebruiker bijvoorbeeld in staat om efficiënt van de ene pagina naar de andere te navigeren, waarbij gebruikersvoorkeuren worden onthouden.

De site gebruikt alleen sessiecookies en Google Analytics-cookies. Cookies worden niet gebruikt om informatie van persoonlijke aard door te geven, noch worden zogenaamde permanente cookies van welke aard dan ook gebruikt, noch systemen om gebruikers te traceren.

 • Het gebruik van session cookies  (die niet permanent worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en verdwijnen wanneer de browser wordt gesloten) is beperkt tot alleen gegevensoverdracht sessie-ID's (bestaande uit cijfers willekeurig gegenereerd door de server) die nodig is om een veilige en efficiënte navigatie binnen de site mogelijk te maken.De sessiecookies die op deze site worden gebruikt, vermijden het gebruik van andere potentieel invasieve IT-technieken en laten geen persoonlijke identificatiegegevens van de gebruiker toe.

 • I cookie analytics di Google  worden gebruikt om informatie over gebruikersnavigatie op te slaan en om siteverkeer anoniem te analyseren. Google Analytics-cookies zijn zo ingesteld dat de persoonlijke identificatie van gebruikers niet mogelijk is en dat Google de informatie die al in zijn bezit is, niet kan vergelijken met de informatie die via deze cookies is verkregen. Browsers delen geen eigen cookies tussen verschillende domeinen.

Het is mogelijk de ontvangst van cookies uitschakelen door de browserinstellingen te wijzigen volgens de procedures van de gebruikte browser.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens en op basis van welke wettelijke voorwaarden?

We zullen uw gegevens gebruiken, ook langs elektronische weg:

 1. zodat u door de website kunt bladeren. Hiervoor verwerken wij alleen navigatiegegevens.

 2. zodat u zich kunt registreren op de website en online producten kunt kopen. Uw gegevens worden gebruikt voor doeleinden met betrekking tot de aankoop van producten, om eventuele ondersteunende diensten te verlenen en om aan uw specifieke verzoeken te voldoen. Elke weigering om, geheel of gedeeltelijk, dergelijke gegevens te verstrekken, kan ons beletten om bestellingen correct uit te voeren en/of aan de specifieke verzoeken te voldoen.
  In het geval van online betalingen worden de meegedeelde betalingsgegevens (bijv. creditcardnummer) uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling en worden ze op een veilige manier verzonden zodat anderen ze niet kunnen lezen.

 3. Om te reageren op uw verzoeken om specifieke informatie over het bedrijf van GARDONI door het daarvoor bestemde formulier in te vullen. Elke weigering om, geheel of gedeeltelijk, dergelijke gegevens te verstrekken, kan ons ervan weerhouden aan uw specifieke verzoeken te voldoen en daarom contact met u op te nemen om u de informatie te verstrekken die u mogelijk nodig heeft.

 4. Om GARDONI in staat te stellen zijn rechten te beschermen. In het geval van online aankoop van producten kunnen uw gegevens worden gebruikt voor het terugvorderen van onbetaalde bedragen.

 5. Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld verwerken voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw gegevens worden niet later verwerkt dan de  tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, onverminderd eventuele specifieke wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren van boekhoudkundige documentatie of voor doeleinden van openbare veiligheid.

De informatie die aan uw account op onze website is gekoppeld, blijft bewaard zolang het betreffende account actief is.

Aan wie geven wij uw gegevens door?

Voor de verplichtingen met betrekking tot de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden kunnen uw gegevens worden verstrekt aan derden, waaronder dienstverleners (bijv. aanbieders van elektronische communicatiediensten, betalingsdienstaanbieders, incassobedrijven), evenals aan andere externe subjecten, indien er sprake is van een wettelijke verplichting of een recht daartoe.

Bovendien kunnen de gegevens worden bekendgemaakt aan de bedrijven die GARDONI het beheer van hun rechten hebben toevertrouwd, die de gegevens kunnen raadplegen via beperkte toegang tot onze site (beperkt tot: bedrijfsnaam; adres; uitgever; type contract).

Welke rechten kunt u uitoefenen?

U hebt het recht om toegang tot de gegevens, de rectificatie of annulering ervan, de beperking van de verwerking te vragen en u te verzetten tegen het gebruik ervan door ons, naast het recht om de levering van sommige hiervan te vragen.

Rechten van de belanghebbende

Recht van toegang

De belanghebbende heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te krijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en, in dit geval, om toegang te krijgen tot persoonsgegevens en de volgende informatie:

 • a) de doeleinden van de verwerking

 • b) de categorieën van persoonsgegevens in kwestie

 • c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name indien ontvangers van derde landen of internationale organisaties en, in dit geval, het bestaan van voldoende waarborgen

 • d) indien mogelijk, de bewaartermijn van de verstrekte persoonsgegevens of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om deze termijn te bepalen

 • e) het bestaan van het recht van de belanghebbende om de verantwoordelijke voor de verwerking te vragen persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen of de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te beperken of zich te verzetten tegen de behandeling ervan

 • f) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

 • g) indien de gegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun herkomst

 • h) het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces dat voor hem rechtsgevolgen heeft of dat zijn persoon op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt en, althans in dergelijke gevallen, belangrijke informatie over de gebruikte logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van deze behandeling voor de belanghebbende.

Recht op rectificatie

De belanghebbende heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking zonder onnodige vertraging de correctie van onjuiste persoonlijke gegevens over hem te verkrijgen.

Herroepingsrecht

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de verwijdering van hem betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te annuleren, indien een van de volgende redenen bestaat:

 • a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;

 • b) de belanghebbende trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

 • c) de belanghebbende verzet zich tegen de verwerking en er is geen legitieme dwingende reden om door te gaan met de verwerking;

 • d) de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

 • e) persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is;

Rechten om de verwerking te beperken

De belanghebbende heeft het recht om van de gegevensbeheerder de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende hypothesen zich voordoet:

 • a) de betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist, voor de periode die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de juistheid van dergelijke persoonsgegevens te verifiëren;

 • b) de verwerking is onrechtmatig en de belanghebbende verzet zich tegen het wissen van persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om het gebruik ervan te beperken;

 • c) hoewel de verwerkingsverantwoordelijke ze niet langer nodig heeft voor verwerkingsdoeleinden, zijn de persoonsgegevens noodzakelijk voor de betrokkene om een recht in rechte vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

 • d) de belanghebbende heeft zich tegen de verwerking verzet, in afwachting van de verificatie van de mogelijke prevalentie van de legitieme redenen van de gegevensbeheerder met betrekking tot die van de belanghebbende.

Recht van bezwaar

De belanghebbende heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van de eigenaar, inclusief profilering. De belanghebbende heeft ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De belanghebbende heeft het recht om in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat, de hem betreffende persoonsgegevens te ontvangen die aan een verantwoordelijke voor de verwerking zijn verstrekt en heeft het recht om dergelijke gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder belemmeringen van een deel van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie hij ze heeft verstrekt indien:

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een contract; En

 • de verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd.

Bij het uitoefenen van hun rechten met betrekking tot gegevensportabiliteit heeft de belanghebbende het recht om de directe overdracht van persoonlijke gegevens van de ene gegevensbeheerder naar de andere te verkrijgen, indien technisch haalbaar.

Hoe contact opnemen met GARDONI om uw rechten uit te oefenen?

U kunt uw rechten uitoefenen door te schrijven naar de gegevensbeheerder, GARDONI, op de onderstaande adressen:

SGARDONI
gardoniart@gmail.com
Tel.  + 39 391 4581193
Maatschappelijke zetel: Borgo del Gallo n.2 - Parma - Italië

 

Eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan geheel of gedeeltelijk onderhevig zijn aan wijzigingen en updates, ook als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving; als er substantiële wijzigingen worden aangebracht in de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, zullen we u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen. In ieder geval nodigen wij u uit om het bijgewerkte privacybeleid dat van tijd tot tijd op de site wordt gepubliceerd, te raadplegen.

The dit privacybeleid is bijgewerkt naar  februari 2019.

bottom of page